Avís legal – Política de privadesa

AVÍS LEGAL

A través del present avís, la coral Vent del Nord informa als usuaris de la Web www.coralventdelnord.cat, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, facilitar a la coral Vent del Nord les dades personals que els hi son sol·licitades motivat per la seva sol·licitud d’informació i/o comentaris de les diverses activitats que s’ofereixen dintre de l’àmbit de promoció i gaudi de la música coral.

Per tant, s’informa els usuaris que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, del qual el titular i responsable és “Lluïsos de Gràcia” (CIF: G-58040775), amb domicili social a Plaça del Nord 7-10, 08024 de Barcelona, duent a terme un tractament mixt amb la finalitat de gestionar administrativament les peticions realitzades i potenciar i mantenir la relació de col·laboració, contractual o negocial que en el seu cas s’estableixi així com per rebre informació publicitària sobre tots els nostres serveis.

Excepte que específicament s’estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides en el formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, la coral Vent del Nord podrà, depenent del cas, no procedir al registre de l’usuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat.

De la mateixa manera, de conformitat amb el que s’estableix en l’elenc normatiu de protecció de dades, l’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint una comunicació escrita a la Coral Vent del Nord, Plaça del Nord 7-10, 08024 de Barcelona, en la qual acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’interessat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva reparació. Respecte al dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud no acompleixi els requisits anteriorment citats i no s’acrediti cap interès legítim a l’efecte. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

No es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests mantinguin la seva relació amb la coral Vent del Nord. No obstant això, els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació dels serveis i activitats de la coral.

La coral Vent del Nord ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposades, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’han adoptat les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

La Web de la coral Vent del Nord conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. La coral Vent del Nord no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, pel que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: coralventdelnord@lluisosdegracia.cat

Abril 2022 – Coral Vent del Nord

Tots els drets reservats

——————————–

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’entitat titular d’aquesta website és la coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia, amb domicili a Plaça del Nord 7-10, 08024 de Barcelona, secció adscrita a Lluïsos de Gràcia amb número de CIF: G-58040775, inscrita en el Registre d’Associacions de Barcelona, Secció 1ª amb el número 21213 amb data 23 d’octubre de 1998. Correu electrònic de contacte: lluisos@lluisosdegracia.cat.

La informació continguda en www.lluisosdegracia.cat, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix “Lluïsos de Gràcia” dins l’àmbit de l’associacionisme sociocultural i esportiu en les seves diverses activitats i seccions destinades principalment a la formació dels infants i joves en el temps lliure, i on s’ofereix l’accés a continguts i serveis relacionats amb el centre.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.lluisosdegracia.cat implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.coralventdelnord.cat estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de la coral Vent del Nord i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, coral Vent del Nord de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per la coral Vent del Nord.

La coral Vent del Nord vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per el correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de la coral Vent del Nord. No obstant, es comunica que, en el cas de que la coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de la coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia seran objecte de tractament mixt i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a la coral Vent del Nord.

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb la Coral Vent del Nord així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

“Lluïsos de Gràcia” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’ adoptaran les mesures tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

COOKIES

Únicament per als casos que s’accedeixi a la Web www.coralventdelnord.cat  mitjançant un enllaç o banner procedent d’un afiliat de “Lluïsos de Gràcia” s’utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva, constant únicament a efectes de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que hi hagués en el seu ordinador d’altres Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla quan rep una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.coralventdelnord.cat

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La Coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts del web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, la Coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de la Coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia conté enllaços a altres pàgines Web que puguin resultar d’interès pels usuaris. La Coral Vent del Nord no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

La Coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés al web www.coralventdelnord.cat i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

La Coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit a la Coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts de informació que poguessin ser del seu interès.

La coral Vent del Nord de Lluïsos de Gràcia procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic lluisos@lluisosdegracia.cat.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos al web www.coralventdelnord.cat

POLITICA DE PRIVADESA

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra Política de Privacitat.

RESERVA

La coral Vent del Nord es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

La coral Vent del Nord es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcial de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

Abril 2022 – Coral Vent del Nord

Tots els drets reservats